This European Diary | Venezia-Roma


Shot with the X100S